Obchodní podmínky

 

 

1. Úvodní ustanovení

 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) cestovní agentury ZajezdyNaNakupy.cz, podnikatele Matěje Crháka se sídlem Lesní Hluboké 79, 664 83, Domašov, identifikační číslo: 03731553 (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové stránky poskytovatele. Internetové stránky jsou poskytovatelem provozovány na internetové adrese www.zajezdynanakupy.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webová stránka“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

^ Nahoru

2. Uživatelský účet

 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele dávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

^ Nahoru

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Poskytovatel se na základě Smlouvy zavazuje poskytnout nebo zprostředkovat službu nebo služby cestovního ruchu (dále jen „Služby“ a jednotlivě „Služba“)na základě podmínek uvedených níže.

3.2. Kupující se zavazuje Služby přijmout a zaplatit za ně cenu podle podmínek uvedených níže.

3.3. Účelem Smlouvy je zajistit autobusovou dopravu z Brna do nákupního centra G3 Shopping Resort Gerasdorf nebo Donau Zentrum a zpět včetně služeb technického delegáta nebo z Prahy do nákupního centra Centrum Galerie Dresden .

^ Nahoru

4. Uzavření Smlouvy

4.1. Prezentace Služeb umístěná na webové stránce poskytovatele je pouze informativního charakteru a nepředstavuje nabídku. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webová stránka obsahuje informace o Službách, a to včetně jejich kompletní ceny, která zahrnuje související poplatky a cenu Služeb, které jsou poskytovatelem zprostředkovány.

4.3. Ceny a specifikace jednotlivých Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách.

4.4. Pro objednání Služeb kupující vyplní objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaných Službách cestovního ruchu (objednávané Služby kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku na webových stránkách) a
4.4.2. způsobu úhrady ceny za objednané Služby.

4.5. Před zasláním objednávky poskytovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

4.6. Objednávku odešle kupující poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v  objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.7. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.8. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

^ Nahoru

5. Cena Služeb a platební podmínky

5.1. Cenu Služeb může kupující uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

5.1.1. bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č.: 43-2296640267/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“);
5.1.2. hotovostně při zaslání Českou poštou na dobírku, v místě určeném kupujícím v objednávce;

5.2. Cena Služeb je splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy.

5.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést při úhradě ceny Služeb variabilní symbol platby, který je shodný s číslem objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu Služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

5.4. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.5. Strany si pro případ nesplnění povinnosti kupujícího uhradit cenu Služeb sjednávají rozvazovací podmínku, kdy v případě, že kupující cenu Služeb neuhradí ve lhůtě její splatnosti, práva ze Smlouvy bez dalšího zaniknou.

5.6. Po obdržení platby za cenu Služeb zašle poskytovatel kupujícímu potvrzení o úhradě platby (dále jen „jízdenka“), která slouží k osvědčení toho, že Smlouva byla řádně uzavřena a výše uvedená rozvazovací podmínka splněna. Kupující má povinnost předložit jízdenku na vyžádání před počátkem poskytování Služeb a bere na vědomí, že v případě že tak neučiní, má poskytovatel právo poskytnutí Služby odmítnout.

^ Nahoru

6. Odstoupení od Smlouvy

6.1. Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy za podmínky že ještě nedošlo k poskytnutí Služeb. V takovém případě má poskytovatel právo si ponechat 40 % ceny Služeb.

6.2. Odstoupení od Smlouvy musí být poskytovateli doručeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.3. Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu kdykoliv, nejpozději však 3 dny před poskytnutím Služeb.

6.4. Odstoupení od Smlouvy mohou smluvní strany zaslat mimo jiné na adresu elektronické pošty druhé ze smluvních stran (v případě zaslání poskytovateli na adresu uvedenou v záhlaví a závěrečných ustanoveních těchto obchodních podmínek, v případě zaslání kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího).

^ Nahoru

7. Uplatnění vad Služeb

7.1. Kupující může vytknout vady Služeb Poskytovateli písemně nejpozději do 14 dnů od poskytnutí Služeb na poštovní nebo elektronickou adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví a závěrečných ustanoveních těchto obchodních podmínek.

^ Nahoru

8. Cestovní doklady

8.1. Kupující má povinnost mít u sebe v průběhu poskytování Služeb platný cestovní doklad, kterým je občanský průkaz. Poskytovatel je tuto skutečnost oprávněn ověřit bezprostředně před poskytnutím Služeb.

8.2. Kupující bere na vědomí, že v případě nesplnění povinnosti podle předchozí věty má poskytovatel právo Služby neposkytnout a cenu za Služby si bez náhrady ponechat.

^ Nahoru

9. Ustanovení o přepravě

9.1. Vznikne-li kupujícímu z přepravy újma na zdraví nebo škoda na zavazadle přepravovaném společně s ním nebo vznikne-li škoda na věci, kterou měl kupující u sebe, nahradí ji dopravce podle ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravních prostředků.

9.2. Škodu způsobenou na zavazadle přepravovaném odděleně od kupujícího dopravce nahradí podle ustanovení o náhradě škody při přepravě věci.

9.3. Kupující je povinen se v průběhu přepravy řídit přepravním řádem dopravce.

9.4. Kupující bere na vědomí, že v případě porušení povinnosti uvedené v předchozí větě má poskytovatel právo Služby neposkytnout a cenu za Služby si bez náhrady ponechat.

^ Nahoru

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@zajezdynanakupy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle poskytovatel na elektronickou adresu kupujícího.

10.3. Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

10.4. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

^ Nahoru

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Poskytovatel může osobní údaje kupujícího předat osobám přímo se podílejícím na poskytování Služeb.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

11.8.1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
11.8.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

^ Nahoru

12. Doručování

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

^ Nahoru

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.2. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

13.3. Poskytovatel prohlašuje, že není vázán žádnými kodexy chování.

13.4. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování ZajezdyNaNakupy.cz, Lesní Hluboké 79, Domašov, 664 83, adresa elektronické pošty info@zajezdynanakupy.cz, mobilní telefon +420 608 355 352.

13.5.    Smlouva je uzavřena na dobu určitou do doby poskytnutí Služeb.

^ Nahoru

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2015